Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौशाला महोत्तरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौशाला महोत्तरी

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौशाला महोत्तरी

ठेगाना :

फोन नं : ०४४ ५५६१५०

फ्याक्स : ०४४ ५५६१५०

इमेल : aao.gaushala2076@gmail.com